Fujian Daji DJ-10E Left Hand Tailoring Scissors, 10 inch